آیکون‌ها

[quote bcolor=”#e5e5e5″]پوسته مولتی‌نیوز شامل +1640آیکون از بهترین‌های موجود در اینترنت است، کاملا یکپارچه با فهرست ها و کدهای کوتاه که میتوانید در هر سایز و رنگی از استفاده کنید، به وسیله موتور جستجوی آیکون ها میتوانید به سادگی آیکون مورد نظر خود را بیابید. ما فکر میکنیم این یکی از بهترین قابلیت های پوسته مولتی نیوز است.[/quote]

[gap height=”30″]

آیکون های دایره ای

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”steady-icon-lab” size=”48″ icon_bg=”circle” ][icon type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” size=”48″ icon_bg=”circle” ]

[clear]

[gap]

آیکون با لبه گرد

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”steady-icon-lab” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-tablet” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-rocket” size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-pictures2″ size=”32″ icon_bg=”square” square_bg_radius=”5″]

[clear]

[gap]

آیکون های مربعی

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”steady-icon-lab” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-tablet” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-rocket” size=”32″ icon_bg=”square” ][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-pictures2″ size=”32″ icon_bg=”square” ]

[clear]

[gap]

آیکون بدون پس زمینه

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”48″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”48″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”48″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”48″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”48″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”48″][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”48″][icon type=”vector” icon=”steady-icon-lab” size=”48″][icon type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” size=”48″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-tablet” size=”48″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-rocket” size=”48″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-pictures2″ size=”48″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-cart” size=”48″]

[clear]

[gap]

رنگ دلخواه

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

[icon type=”vector” icon=”momizat-icon-book” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#f1c40f”][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-user3″ size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#e67e22″][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#e74c3c”][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-lifebuoy” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#d2a985″][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-bus” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#f18caa”][icon type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#a66bbe”][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-hammer” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#1abc9c”][icon type=”vector” icon=”momizat-icon-twitter” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#2ecc71″][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-bucket” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#3498db”][icon type=”vector” icon=”enotype-icon-book2″ size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#34495e”][icon type=”vector” icon=”linecon-icon-bulb” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#95a5a6″][icon type=”vector” icon=”steady-icon-support” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_bg_color=”#ffffff” icon_bd_color=”#e74c3c” icon_bd_width=”3″ icon_color=”#e74c3c” ]

[clear]

[gap]

فهرست کامل آیکون ها

[divide icon=”square” icon_position=”center” width=”short”]

[gap]

Font Awesome

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-18-16

[gap]

Enotype

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-17-28

[gap]

Brankic 1979

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-15-45

[gap]

Linecons

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-19-17

[gap]

Steadysets

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-20-00

[gap]

Momizat – we just collect it from other free open source icons lists

[divide icon=”square” icon_position=”left”]

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-15-00

[gap]